Skip to content
CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

Recent News & Blog Posts

POSTPONED: Visual participation of young Europeans – snapshots from France, Finland and Portugal

The event has been postponed. The new date and venue will be announced later.

Politicization of migration in the countermedia style

Countermedia are partisan media that oppose conventional media and the establishment.

Lähiökylä – Tutkimus yhteisöllisyydestä ja eriarvoisuudesta

Tutkija-kirjailija Lotta Junnilaisen kirjassa kuvataan kahden vuokratalolähiön arkea. Teos on tutkimus suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja kaupunkien eriytymisestä. Se on kuvaus niukkuudesta, epävarmuudesta ja turhautumisesta, mutta myös yhteisöllisyydestä ja solidaarisuudesta.

Group formation, styles, and grammars of commonality in local activism

In her article, published in the British Journal of Sociology in 2018, Eeva Luhtakallio argues that in order to analyse democracy as a pattern constantly processed in a given society, it is useful to look at activist groups’ agenda setting and recruitment principles, group bonds and boundaries, and how these actions direct and influence ways of creating the common. Based on an ethnographic study on bicycle activism in Helsinki, Finland, the article describes a local critical mass movement that was successful in promoting a bicycle friendly and sustainable city, yet dissolved due to lack of people involved, and the bicycle demonstrations stopped at a moment of high public interest.

Snapshots of 21st Century Citizenship: New Approaches to Young Citizens’ Political Practices (12–13 Dec)

Two-day seminar, Tampere University

Engagements, grammars, and the public: From the liberal grammar to individual interests

Veikko Eranti’s article in European Journal of Cultural and Political Sociology 5(1-2), 2018 argues that the way the sociology of engagements is currently formulated does not sufficiently allow for analysing public participation and disputes in situations where individual interests play a crucial role in public debates. The article presents a slight reformulation of what Thévenot calls the grammar of individuals in a liberal public (sic), based on a) an understanding of how individual interests relate to the common good and general will, b) the constitution of legitimate actors within polities, and c) the separation between the levels of generality and publicity. This reformulation might be called the grammar of individual interests, clarifying and simplifying earlier terminology.

A genealogy of democratic participation: the collective and the individual in postmaterial capitalism

In his article, Georg Boldt examines the genealogy of democratic participation.

democracy

Den postmateriella kapitalismens projekt av självförverkligande inleddes då välfärdsstaten var uppnådd. Efter hand har känslan av ett gemensamt ansvar för samhällsmedlemmarna uppluckrats och Thatchers påstående att samhället inte existerar har blivit en självuppfyllande profetia. Hand i hand har polariseringen och den ökade fragmenteringen av civilsamhället lett till att det blir allt svårare att skönja någon samhällsgemenskap. Demokratiska grundvalar ifrågasätts av en nyliberal ideologi där varje individ ansvarar för sig själv, där politiska rättigheter förvandlas till tjänster som skall underkastas principerna för kapitalistisk konsumtion, och där vissa till och med ser nattväktarstaten som ett ideal värt att sträva efter. Samtidigt är delaktighetspolitikens framfart en klar motpol till detta. Fastän det kan verka avlägset att jämföra radio, tv och internet med debatter i antika agoror, så har den teknologiska utvecklingen i ökande grad skapat möjligheter för individer att vara anslutna till samhällsgemenskapen. Och till skillnad från den grekiska demokratin, liksom mer moderna men likaledes exklusiva demokratiuppfattningar, förespråkar många i dag en folklig delaktighet i politiken. Frågan är snarast hur individer kan motiveras att lämna åskå darrollen för att engagera sig i en gemenskap, och huruvida dessa gemenskaper kan åstadkomma för ändringar som förstärker demokratins livskraft och bidrar till att lösa den legitimitetskris som demokratin befinner sig i.

The article is published open access and is available here.

Joel