Skip to content
ImagiDem

European Youth
Becoming Citizens by Visual Participation

ImagiDem explores and conceptualises visual participation of young European citizens – both online and offline – in order to formulate a model of democratic practices of the 2020s.

CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

European Research Council

This project is funded by the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
(Grant agreement No. 804024).

 

In English

Focus on the visual

The public sphere of today's youth is increasingly dominated by visual content. Therefore, the current youth's understanding of political action – building arguments, mobilizing, and participating – is also likely to be and increasingly become anchored in repertoires of visual participation.

The research on democratic practices and political participation has thus far concentrated heavily on words. Now, perhaps more than ever, understanding political participation on non-verbal levels has become equally crucial in order to build conceptual understanding of the requirements of democratic inclusion of all citizens and find remedies to the crises in democratic governance.

Future demands for European democracy will be voiced by European youth of the 2010s and 2020s. This generation builds its democratic imagination and views of political participation in a polarized and turbulent political climate. What kind of citizens will they be? How will they shape the political culture and institutions of European democracy? What are the means of participation they rely on, and how will they engage in processes of politicization? What is – and what will be – the meaning of politics and the value of democracy for them?

How ImagiDem works?

In ImagiDem, we study visual participation both online and offline. We analyse images and memes posted on social media, and follow young people's visual ways of participation as part of their everyday actions. The project combines visual ethnography with computational big data minining and analysis, and deploys this combination to a comparative research setting in four European countries: Finland, France, Germany, and Portugal.

ImagiDem studies young Europeans' visual forms of political participation online and offline in four different countries: Finland, France, Germany and Portugal.

Meet the team

The ImagiDem team currently has members in Finland, France and Portugal.

Get to know members of our team!

 

Research Ethics

The research design of ImagiDem has undergone a rigorous ethical review. In the online data collection and analysis, the project closely abides by the Finnish legislation, as well as the EU-regulations on Data Protection (GDPR) and the ethical guidelines of the Finnish National Board of Research Integrity, as well as those of the American Anthropological Association.

The project collects images posted publicly on social media platforms (Instagram and Twitter). The images are computationally mined in large quantities in order to identify general frames of political participation – meaning, for instance, general patterns, compositions and features in the images. No metadata is collected during the process. No data is stored that would enable connecting individual images with other personal information.

The images are stored on an encrypted server for the duration of the analysis. The project commits to the principle of collecting minimal data and storing it only for a time period that is necessary for the analysis.

Images with identifiable persons will never be republished by the research.

Following young people's visual participation and interviews will be carried out only after the participants have given their explicit prior consent.

If you have any questions or comments about the research carried out in ImagiDem, please send us a comment below. We'd be happy to hear from you!

Privacy Notice for Scientific Research

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

European Research Council

This project is funded by the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
(Grant agreement No. 804024).

 

Suomeksi

Katse kuviin

Nuorten ihmisten julkinen elämä ja keskustelu koostuu yhä enemmän visuaalisesta sisällöstä. Siksi myös heidän käsityksensä poliittisesta toiminnasta – argumenttien muodostamisesta, mobilisoitumisesta ja osallistumisesta – on todennäköisesti yhä kiinnittyneempi visuaalisen osallistumisen muotoihin.

Demokraattisten käytäntöjen ja poliittisen osallistumisen tutkimus on tähän saakka keskittynyt ennen muuta sanoihin; puheeseen ja teksteihin. Nyt – visuaalisten sisältöjen ja toimintatapojen alati lisääntyessä – meidän on entistä tärkeämpää yrittää ymmärtää myös ei-verbaalisia osallistumismuotoja ja rakentaa käsitteitä niiden hahmottamiseksi ja tavoittamiseksi. Monenlaisia osallistumismuotoja tutkimalla voimme ymmärtää syvemmin tasavertaisen demokratian edellytyksiä ja löytää vastauksia demokraattisen hallinnon kriiseihin.

Eurooppalaisen demokratian tulevaisuuden muokkaavat 2010 ja 2020 -lukujen eurooppalaiset nuoret. Tämä sukupolvi rakentaa demokraattista mielikuvitustaan ja käsitystään poliittisesta osallistumisesta polarisoituneessa ja nopeasti muuttuvassa poliittisessa ilmastossa.  Millaisia kansalaisia heistä tulee? Miten he tulevat muokkaamaan eurooppalaisen demokratian poliittista kulttuuria ja instituutioita? Millaisia osallistumistapoja he omaksuvat ja miten he ottavat osaa politisaatioprosesseihin? Mikä heidän näkökulmastaan on – ja mikä tulee olemaan – politiikan merkitys ja demokratian arvo?

Mitä ImagiDemissa tutkitaan?

ImagiDemissa tutkitaan visuaalista osallistumista sekä sosiaalisessa mediassa että reaalimaailmassa. Analysoimme sosiaalisessa mediassa julkaistuja ja jaettuja kuvia ja meemejä. Sen lisäksi seuraamme nuorten ihmisten visuaalisia osallistumistapoja osana nuorten arkipäivän elämää. Yhdistämme visuaalisen etnografian menetelmiä tekoälyavusteisen datalouhinnan menetelmään. Tutkimuskohteenamme on neljä maata: Suomi, Ranska, Saksa ja Portugali.

Tutustu projektin tekijöihin

ImagiDemissa työskentelee tällä hetkellä tutkijoita Suomessa, Ranskassa ja Portugalissa.

Lue lisää hankkeen tutkijoista. (englanniksi)

 

Tutkimusetiikka

ImagiDem-hankkeen tutkimusasetelma on käynyt läpi perusteellisen eettisen arvioinnin. Hanke noudattaa tarkasti sekä Suomen kansallista lainsäädäntöä, EU-säädöksiä ja tietosuoja-asetusta (GDPR), että Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja American Anthropological Associationin eettisiä ohjeita.

Tutkimushankkeessa kerätään kuvia, jotka on julkaistu avoimesti sosiaalisessa mediassa (Instagramissa ja Twitterissä). Kuvia tutkitaan laajoina kuvamassoina datalouhinnan menetelmällä. Tavoitteena on tunnistaa kuvista yleisiä poliittisen osallistumisen kehyksiä. Niit voivat olla esimerkiksi yleiset elementit, asettelut ja toistuvat muodot kuvissa. Kuviin liittyvää metadataa ei kerätä, eikä hankkeessa säilytetä mitään sellaista tietoa, jolla yksittäinen sosiaalisen median käyttäjä olisi mahdollista yhdistää tiettyyn kuvaan.

Kuvia säilytetään salasanasuojatulla palvelimella analyysin ajan. Projekti on sitoutunut keräämään vain analyysin kannalta tarpeellista aineistoa ja tuhoamaan aineiston analyysin valmistuttua.

ImagiDem ei koskaan julkaise kuvia, joissa on tunnistettavia ihmisiä ilman kuvan omistajan ja kuvassa esiintyvien henkilöiden erillistä, yksilöityä lupaa.

Etnografista tutkimusta, kuten osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja, tehdään ainoastaan sen jälkeen, kun osallistujilta on saatu siihen kirjallinen suostumus.

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat kommentoida ImagiDemissa tehtävää tutkimusta, lähetä meille viesti sivun alalaidassa olevan lomakkeen kautta. Vastaamme mielellämme!

CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

European Research Council

This project is funded by the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
(Grant agreement No. 804024).

 

På svenska

Fokus på det visuella

För unga i dag, domineras den offentliga sfären i hög grad av visuellt innehåll. Förmodligen medför detta, att uppfattningen av politiskt aktörskap - att bygga argument, mobilisera och delta - blir alltmer förankrad i visuellt deltagande.

Forskningen i demokratisk praxis och politiskt deltagande har tillsvidare huvudsakligen berört ord, dvs. skriftlig och muntlig kommunikation. Nu, kanske mer än någonsin tidigare, uppfattas politiskt deltagande genom icke-verbala metoder vara lika viktigt, för att förstå hur alla medborgare kan engageras genom demokratisk delaktighet och för att hitta botemedel till problem i den demokratiska förvaltningen.

Det är 2010 och 2020-talets europeiska ungdomar som kommer att forma framtidens krav på europeisk demokrati. De här generationerna bygger sin demokratiska fantasi och sina åsikter om politiskt deltagande i ett polariserat och turbulent politiskt klimat. Hurdana medborgare kommer de att vara? Hur kommer de att forma den politiska kulturen och institutionerna i den europeiska demokratin? Vilka kanaler för delaktighet kommer de att förlita sig på, och hur kommer de att engagera sig i politiseringsprocesser? Vad är betydelsen av politik och demokratins värde för dem, och hur kommer dessa attityder att förändras?

 

Hur fungerar ImagiDem?

Inom ImagiDemprojektet studerar vi visuellt deltagande både online och off-line. Vi analyserar bilder och internetmem på sociala medier, och följer ungas visuella sätt att delta som en del av deras vardagliga handlingar. Projektet kombinerar visuell etnografi med maskininlärning och analys av Big Data i en forskningsinsats där data samlas in i fyra europeiska länder: Finland, Frankrike, Tyskland och Portugal.

Möt forskningsgruppen

ImagiDem –gruppen har för närvarande medlemmar i Finland, Frankrike och Portugal.

Bekanta dig med gruppens medlemmar!

 

Forskningsetik

ImagiDemprojektets forskningsplan har genomgått en rigorös etisk granskning. I datainsamlingen och analysen följer projektet den finska lagstiftningen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den Finska Forskningsetiska Delegationens (TENK) etiska riktlinjer, liksom dem som definierats av American Anthropological Association (AAA Ethical Code).

Projektet samlar in bilder publicerade på sociala medier (Instagram och Twitter). Bilderna analyseras genom maskininlärning i stora mängder för att identifiera allmänna ramar för politiskt deltagande - detta innebär bl.a. att söka efter återkommande mönster, kompositioner och egenskaper i bilderna. Varken metadata eller sådan information som kunde användas för att anknyta enskilda bilder med personlig information samlas in under processen.

Bilderna lagras på en krypterad server medan analysen pågår. Projektet följer principen av att samla in minsta möjliga mängd data samt att lagra denna enbart för den tidsperiod som är nödvändig för analysen.

Bilder med identifierbara personer publiceras inte inom ramen för forskningsprojektet.

Observationer av ungas visuella deltagande samt intervjuer utföras enbart efter att deltagarna har gett sitt uttryckliga samtycke.

Om du har några frågor eller kommentarer om forskningen som utförs inom ImagiDemprojektet, kan du skicka oss en kommentar nedan. Hör gärna av dig!

CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

European Research Council

This project is funded by the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
(Grant agreement No. 804024).

 

Auf Deutsch

Fokus auf das Visuelle

Die Öffentlichkeit der Jugend von heute ist zunehmend durch visuelle Inhalte geprägt. Es ist daher wahrscheinlich, dass auch ihr Verständnis von politischem Handeln – wie beispielsweise die Formulierung von Argumenten, politische Mobilisierung und Partizipation – zunehmend in den Formen visueller Teilhabe verankert ist.

Die Forschung zu demokratischen Praktiken und politischer Teilhabe hat sich bisher stark auf Sprache konzentriert. Heutzutage vielleicht mehr denn je, ist es jedoch ebenso wichtig geworden, auch das politische Handeln auf der nonverbalen Ebene zu verstehen und durch ein konzeptionelles Verständnis der Bedingungen für eine demokratische Inklusion aller Bürgerinnen und Bürger Antworten auf die Krise demokratischen Regierens zu finden.

Die zukünftigen Forderungen an eine europäische Demokratie werden durch die europäische Jugend der 2010er und 2020er Jahre formuliert. Diese Generation entwickelt ihre Vorstellungen von Demokratie und politischer Teilhabe in einem polarisierten und turbulenten politischen Klima. Was für Bürgerinnen und Bürger werden sie sein? Wie werden sie die politische Kultur und die Institutionen der europäischen Demokratie gestalten? Auf welche Mittel der Teilhabe werden sie bauen und wie werden sie sich an Prozessen der Politisierung beteiligen? Was ist – und wird – der Sinn von Politik und der Wert der Demokratie für diese Generation sein?

Wie ImagiDem funktioniert?

Bei ImagiDem untersuchen wir visuelle Teilhabe sowohl online als auch offline. Wir analysieren Fotos und Memes, die in sozialen Medien gepostet werden und verfolgen visuelle Wege der Teilhabe als einen Teil des alltäglichen Handelns von Jugendlichen. Das Projekt kombiniert visuelle Ethnographie mit computergestütztem Big Data Mining und Analyse und setzt diese Kombination für eine Vergleichsstudie in vier europäischen Ländern ein: Deutschland, Finnland, Frankreich und Portugal.

ImagiDem untersucht die visuellen Formen politischer Teilhabe von jungen Europäern – online und offline – in vier verschiedenen Ländern: Deutschland, Finnland, Frankreich und Portugal.

Das ist unser Team

Das ImagiDem Team besteht zurzeit aus Mitgliedern aus Finnland, Frankreich und Portugal.

Mitglieder unseres Teams kennenlernen!

Forschungsethik

Das Forschungsdesign von ImagiDem wurde einer strengen ethischen Prüfung unterzogen. Die Online-Datenerhebung sowie die Datenanalyse befolgen strikt die finnischen Datenschutzgesetze und die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sie entsprechen ebenso den Ethikrichtlinien des Finnischen Rates für Integrität in der Forschung (Finnish National Board of Research Integrity) und der Amerikanischen Gesellschaft für Anthropologie (American Anthropological Association).

Das Projekt sammelt Bilder, die öffentlich auf Social-Media-Plattformen (Instagram und Twitter) gepostet wurden. Die Bilder werden computerbasiert in großen Mengen erfasst, um allgemeine Frames politischer Teilhabe zu identifizieren – beispielsweise allgemeine Muster, Aufbau und Merkmale der Bilder. Während des Prozesses werden keinerlei Metadaten erhoben. Es werden keine Daten gespeichert, die es ermöglichen würden, einzelne Bilder mit anderen persönlichen Informationen zu verbinden.

Die Bilder werden für die Dauer der Analyse auf einem verschlüsselten Server gespeichert. Das Projekt verpflichtet sichdem Prinzip, so wenig Daten wie möglich zu sammeln und diese nur für den für die Analyse erforderlichen Zeitraum zu speichern.

Keinesfalls werden Bilder mit identifizierbaren Personen durch das Projekt veröffentlicht.

Die jeweilige Betrachtung der visuellen Teilhabe von Jugendlichen sowie die Interviews erfolgen erst nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Falls Sie Fragen oder Kommentare zu der in ImagiDem durchgeführten Forschung haben, kontaktieren Sie uns bitte über die Kommentarfunktion weiter unten. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

European Research Council

This project is funded by the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
(Grant agreement No. 804024).

 

En français

Coup de projecteur sur le visuel

La sphère publique de la jeunesse d’aujourd’hui est de plus en plus dominée par le contenu visuel. Aussi est-il probable que la compréhension qu’ont les jeunes de l’action politique, qu’il s’agisse des débats, mobilisations ou de la participation, soit de plus en plus ancrée dans des répertoires de participation visuelle.

La recherche sur les pratiques démocratiques et la participation politique a jusqu’ici été fortement centrée sur les mots. Désormais, il est sans doute devenu plus que jamais indispensable d’approcher la participation politique à des niveaux nonverbaux, à la fois pour construire les outils conceptuels nécessaires à la compréhension des conditions de l’inclusion démocratique de tous les citoyens et pour trouver des remèdes aux crises de la gouvernance démocratique.

Les aspirations futures à une Europe démocratique seront exprimées par la jeunesse européenne des années 2010 et 2020. Cette génération développe son imagination démocratique et ses visions politiques dans un climat politique polarisé et agité. Quel type de citoyens seront ces jeunes? Comment vont-ils façonner la culture politique et les institutions de la démocratie européenne? Sur quels moyens de participation s’appuieront-ils, et comment s’engageront-ils dans les processus de politisation? Quels sont pour eux– et quels seront – le sens de la politique et la valeur de la démocratie?

Comment fonctionne ImagiDem?

Dans le cadre d’ImagiDem, nous étudions la participation visuelle à la fois online et offline. Nous analysons les images et les mèmes postés sur les réseaux sociaux et suivons les modes visuels de participation qui font partie des actions quotidiennes des jeunes. Le projet associe l’ethnographie visuelle avec une collecte et analyse informatique des big data. Il déploie cette approche dans le cadre d’une recherche comparative dans quatre pays européens: la Finlande, la France, l’Allemagne et le Portugal.

ImagiDem étudie les formes visuelles de participation politique online et offline propres aux jeunes européens de quatre pays différents: la Finlande, la France, l’Allemagne et le Portugal.

Rencontrer l’équipe

L’équipe ImagiDem a actuellement des membres en Finlande, France et Portugal.

Faites connaissance avec les membres de notre équipe. (en Anglais)

L’éthique de recherche

Le design de la recherche ImagiDem a été soumis à un strict contrôle éthique. La collecte et l’analyse des données online se feront selon les règles de la législation finlandaise et respecteront le Règlement européen sur la protection des données (RGPD), les directives éthiques de l'Office National Finlandais pour l’intégrité de la recherche, ainsi que celles de l'American Anthroplogical Association.

Le projet collecte des images postées publiquement sur des plateformes de réseaux sociaux (Instagram et Twitter). Les images sont traitées informatiquement en grande quantité afin d’identifier les cadres généraux de la participation politique, à savoir, par exemple, les motifs généraux, la composition ou les caractéristiques des images. Aucune métadonnée n’est collectée durant le processus. Aucune donnée n’est stockée qui permettrait de connecter des images individuelles avec d'autres informations personnelles.

Les images sont stockées sur un serveur crypté pendant la durée de l'analyse. Le projet s’engage à respecter le principe de la collecte de données minimales et de leur stockage limité à la période nécessaire pour l’analyse.

Les images montrant des personnes identifiables ne seront jamais republiées par l’équipe de la recherche.

Le suivi de la participation visuelle des jeunes ainsi que les entretiens ne seront entrepris qu’après avoir reçu le consentement explicite des participants.

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de la recherche menée dans le cadre du projet ImagiDem, envoyez-nous un message ci-dessous. Nous serions heureux de vous entendre!

CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

European Research Council

This project is funded by the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
(Grant agreement No. 804024).

 

En português

Foco no visual

A esfera pública da juventude de hoje é cada vez mais marcada por conteúdo visual. Assim, a atual compreensão dos jovens sobre a ação política – contruindo argumentos, mobilizando e participando – provavelmente será também, cada vez mais, ancorada em repertórios de participação visual.

A investigação sobre práticas democráticas e participação política tem-se concentrado fortemente em palavras. Agora, talvez mais do que nunca, compreender a ação política em níveis não-verbais tornou-se igualmente crucial para produzir um entendimento conceptual sobre as exigências da inclusão democrática de todos os cidadãos e encontrar soluções para as crises da governação democrática.

As exigências futuras para a democracia Europeia serão expressas pela juventude europeia de 2010 e 2020. Esta geração constrói a sua imaginação democrática e as suas visões sobre a participação política num clima político polarizado e turbulento. Que tipo de cidadãos irão ser? Como irão moldar a cultura política e as instituições da democracia Europeia? Quais são os meios de participação em que eles se baseiam, e de que forma irão envolver-se em processos de politização? Qual é – e qual será – o significado da política e o valor da democracia para eles?

 

Como funciona o ImagiDem?

No ImagiDem, estudamos a participação visual online e offline. Analisamos imagens e memes postados nas redes sociais, e seguimos as formas visuais de participação dos jovens como parte das suas ações quotidianas. O projeto combina etnografia visual com análise computacional de ‘big data’ e desenvolve esta combinação numa investigação comparativa em quatro países Europeus: Finlândia, França, Alemanha e Portugal.

O ImagiDem estuda as formas visuais de participação política online e offline de jovens europeus em quatro países diferentes: Finlândia, França, Alemanha e Portugal

 

Conheça a equipa

A equipa ImagiDem envolve atualmente membros da Finlândia, França e Portugal.

Conheça os membros da nossa equipa!

 

Ética na Investigação

O desenho de investigação do ImagiDem foi submetido a uma rigorosa revisão ética. Relativamente à recolha e análise de dados online, o projeto segue de perto a legislação finlandesa, bem como os regulamentos da União Europeia relativamente à Proteção de Dados (GDPR) e as diretrizes éticas do Conselho Nacional Finlandês de Integridade na Investigação, e ainda as diretrizes da Associação Antropológica Americana.

O projeto recolhe imagens postadas publicamente em plataformas de redes sociais (Instagram e Twitter). As imagens são exploradas computacionalmente em grandes quantidades, de modo a identificar quadros gerais de participação política – por exemplo, padrões, composições e características gerais nas imagens. Neste processo não são recolhidos metadados. Não será armazenado nenhum dado que permita ligar as imagens individuais com outras informações pessoais.

As imagens são armazenadas num servidor encriptado durante o tempo da análise. O projeto compromete-se com o princípio de recolher o mínimo de dados necessário e a guardá-los apenas durante o tempo imprescindível para a análise.

Imagens que permitam identificar pessoas nunca serão republicadas pela investigação.

O acompanhamento da participação visual de jovens e as entrevistas dependerão sempre do consentimento prévio explicito por parte dos participantes.

Se tiver alguma questão ou comentário sobre a investigação desenvolvida no ImagiDem, por favor, envie-nos um comentário abaixo. Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião!

ImagiDem Publications

Beyond recognition: Identification and disidentification in visual resistance to stigma

In her article Taina Meriluoto theorizes visual practices of stigma resistance as a continuous play with identification and disidentification. Based on an ethnographic study of young, stigmatized activists’ self-images, she argues that the oft-employed concept of recognition only partially captures visual/digital resistance to stigma. By showing stigma resistance as a play with becoming visible and unintelligible, the article argues for moving beyond recognition and stigma as binary concepts.

Bridging ethnography and AI: a reciprocal methodology for studying visual political action

In this paper Vasileios Maltezos, Eeva Luhtakallio and Taina Meriluoto introduce a novel methodological approach to studying visual politics today. By bridging ethnographic research and supervised deep learning-based AI and pre-trained neural networks the method enables investigating how youth participate through image creation and usage, both online and offline, by outlining repertoires of visual political action.

Social movements

In their chapter for the Concise Encyclopedia of Applied Ethics in the Social Sciences, Taina Meriluoto and Eeva Luhtakallio discuss the specificities of ethical questions when studying a political topic, in particular social movements and activists in stigmatized or risky positions.