Skip to content
Paljas logo
Heini Salminen, Taina Meriluoto, Emmi Holm
Heini Salminen, Taina Meriluoto, Emmi Holm (Photo by Eva-Liisa Orupõld)
CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

Paljas aktivismi: Marginaalien poliittinen osallistuminen hypervisuaalisena aikana

Visuaalinen sosiaalinen media on muuttanut peruuttamattomasti politiikkaa. Yksilö- ja tarinakeskeinen some vaatii poliittisilta toimijoilta henkilökohtaisempia tarinoita, avoimempaa esilläoloa ja suorempaa vuorovaikutusta kuin koskaan aiemmin. Tämä paljautta arvostava kulttuuri muokkaa myös marginalisoidussa asemassa olevien ihmisten poliittista toimintaa. Oman elämän rohkea paljastaminen poliittisen toiminnan resurssiksi on kuitenkin erilainen kysymys marginalisoidulle aktivistille kuin etuoikeutetussa asemassa olevalle poliitikolle. Se tuo mukanaan sekä uusia työkaluja että pahimmillaan hengenvaarallisen uhan.

PALJAS-tutkimushanke kysyy, miten esilläolon vaade ja aitouden normi muuttavat marginaalien poliittista osallistumista. Hanke ottaa käyttöön aitouden normin ja esilläoloaktivismin käsitteet tutkiakseen, 1) millaiset uudet arvottamisen tavat muokkaavat poliittista toimintaa visuaalisen sosiaalisen median läpäisemässä kulttuurissa, 2) millaisia uusia poliittisen toiminnan muotoja ja esteitä ne tuottavat ja 3) miten ne muuttavat suomalaista poliittista kulttuuria marginaalien näkökulmasta. Tarkastelemme esilläoloaktivismia samanaikaisesti tämän hetken poliittisen kulttuurin ja sen arvottamisen tapojen tiivistymänä sekä mahdollisuutena haastaa ja uusintaa sitä. Tähän työhön käytämme pragmatistisen demokratian sosiologian työkaluja. Tutkimme esilläolon politiikkaa etnografisesti mielenterveys- ja queer-aktivistien mukana. Seuraamme aktivistien kuvallisia ja sanallisia esillä olemisen käytäntöjä: selfieitä ja sosiaalisen median itse-performansseja sekä itsestä jaettuja tarinoita. Tarkastelemme myös paljauden normia tuottavia esilläolon alustoja Instagramissa, TikTokissa ja BeRealissa, ja tutkimme paljauden rajoja taideyhteistyön keinoin. Kysymme, mitä, missä, milloin ja miksi aktivistit paljastavat itsestään, millaisia rajanvetoja ja neuvotteluja esille tulemiseen liittyy, ja millaisia seurauksia sillä on demokratialle ja aktivisteille itselleen.

Hankkeessä työskentelevät PI Taina Meriluoto, tutkijatohtori Emmi Holm ja väitöskirjatutkija Heini Salminen. Hankeen rahoittaa Koneen Säätiö ja se toteutetaan vuosina 2024–2028.

Bare activism: Politics of authenticity and exposure in the margins

Visual social media has irrevocably changed politics. Individual- and story-centric social media requires political actors to be “authentic”, share more personal stories, and engage in more direct interaction than ever before. This culture valuing authenticity and exposure also shapes the political action of marginalized people. However, boldly revealing one's own life as a resource for political action is a different issue for a marginalized activist than for a politician in a privileged position. It brings with it both new tools and, at worst, a life-threatening threat.

The PALJAS research project asks how the demand for presence and the norm of authenticity change the political action of the margins. The project introduces the concepts of an authenticity norm and self-activism to explore 1) what new logics of valuation inform political action in a culture permeated by visual social media, 2) what new forms and obstacles of political action they produce, and 3) how they change the Finnish political culture from the margins’ point of view.

We examine self-activism simultaneously as a condensation of the contemporary political culture, as well as as an opportunity to challenge and reproduce it. For this work, we use the conceptual tools of pragmatist sociology of democracy. Empirically, we explore the politics of presence ethnographically with mental health and queer activists: we follow the activists' visual and verbal practices of self-presentation: selfies and self-performances on social media, as well as stories shared about oneself. We also look at the platforms that produce the norm of authenticity on Instagram, TikTok and BeReal, and explore the boundaries of bareness and exposure through art collaboration. We ask what, where, when and why activists reveal about themselves, what kind of boundaries and negotiations are involved in these self-presentations, and what kind of consequences this has for democracy and the activists themselves.

The project team includes PI Taina Meriluoto, Postdoctoral Researcher Emmi Holm and Doctoral Researcher Heini Salminen. PALJAS is funded by the Kone Foundation and will be implemented in 2024–2028.