Skip to content
RORE logo
CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

Rogues or Revolutionaries: Contemporary high-risk activism in Finland

The RORE project studies ethnographically how activists in Finland today engage in high-risk activism. The research focuses on how these activist groups take shape, how risk affects group dynamics, and how the phenomena relates to changes in Finnish political culture.

Civic action in Finland has been characterized by a strong tradition of law-abiding protest and a highly organized civil society. However, over the last decennia, various non-routine practices of extra-institutional political action have been challenging the common script of civic action. These acts, distinguished by a willingness among some to put themselves in harm’s way for the sake of their cause, speak of changing practices, attitudes and values among activists.

The phenomenon of high-risk activism is a novel one in Finland, and one which has received limited attention in international scholarship on social movements. The research is conducted through ethnographic participatory observation and interviews with three distinct groups of activists. Firstly, it engages with the Extinction Rebellion movement who are outspoken about their strategy of non-violent civil disobedience. Despite this, they have routinely been at the receiving end of police violence. Secondly, anti-fascism carries a risk of being drawn into violent conflict with representatives of the extreme right. Whether it is by attending book presentations at a local library or going to a demonstration against neo-fascism, the risk of of violence exists regardless of one’s own inclination to resort to it. Lastly, groups of volunteers, some of them trained in the Finnish army, have chosen to join the international brigades in Rojava, Northern Syria. They have entered a conflict area to defend a utopian social experiment despite the danger and possible judicial consequences.

The project deepens understanding of the relationship between activism and violence, and sheds light on the contemporary civic practices. Moreover, the project contributes to the theoretical discussion on high-risk activism, as well as utopian and pre-figurative politics.

Realization of the project

RORE is funded by the Kone foundation 2022-2025. It is led by postdoctoral researcher Georg Boldt.

 

Konnia vai vallankumouksellisia? Korkean riskin aktivismi Suomessa (KOVA)

 

Hanke tutkii sellaisia suomalaisen kansalaistoiminnan muotoja, joihin osallistumiseen liittyy merkittäviä riskejä. Tutkimus keskittyy siihen, miten aktivistiryhmät muotoutuvat, miten riskit vaikuttavat ryhmädynamiikkaan, sekä siihen miten tämä ilmiö liittyy laajemmin suomalaisen poliittiseen kulttuurin muutokseen.

Suomalaiselle mielenosoituskulttuurille ja aktivismille on pitkään ollut ominaista rauhanomainen ja lainkuuliainen toiminta. Rutiininomaisen kansalaistoiminnan rinnalle on kuitenkin kehittynyt uusia toiminnan muotoja. Näissä ulkoparlamentaarisen toiminnan repertoaareissa valmius joutua väkivaltaisiin tilanteisiin viestivät asenteiden, käytäntöjen ja arvojen muutoksesta.

Korkean riskin aktivismi on kohtalaisen uutta Suomessa, ja ilmiönä sitä ei ole kansainvälisestikään tutkittu kovin laajasti. Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan kolmea ryhmää etnografisen osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden kautta. Elokapina toimii julkilausutusti väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden periaatteiden mukaisesti. Tästä huolimatta he ovat säännölisesti poliisin väkivallan kohteena. Antifasistiseen toimintaan liittyy riski ajautua väkivaltaiseen konfliktiin äärioikeiston kanssa, oli se sitten kirjaesittelyssä paikallisessa kirjastossa tai itsenäisyyspäivän soihtukulkueen vastamielenosoituksessa. Kolmas ryhmä, jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan, ovat suomalaiset, jotka ovat liittyneet vapaaehtoisina Pohjois-Syyrian Rojavan autonomisen alueen kansainvälisiin prikaateihin puolustaakseen utopistista yhteiskuntakehitystä vaarasta ja mahdollisista oikeudellisista seurauksista huolimatta.

Tutkimus valottaa demokraattisen kansalaisaktivismin suhdetta väkivaltaan, ja syventä ymmärrystä niistä tavoista, joilla suomalaiset toimivat poliittisesti. Teoreettisesti tutkimus edistää̈ korkean riskin aktivismin, sekä utopistisen ja prefiguratiivisen politiikan tutkimusta.

Hankkeen tekijä

KOVA-hanke toteutetaan vuosina 2022–2025 ja sen rahoitus tulee Koneen säätiöltä. Hanketta toteuttaa tutkijatohtori Georg Boldt.

 

Högriskaktivism i Finland

Forskningen berör former av aktivism som kan innebära märkbara risker för deltagarna. Forskningen riktar in sig på hur aktivistgrupper tar form, hur risk inverkar på gruppdynamiken, och hur fenomenet anknyter till en förändring i finländsk politisk kultur.

Civilsamhället i Finland har karaktäriserats av en stark tradition av fredliga och laglydiga protester. Under de senaste decennierna har nya former av samhällelig verksamhet signalerat en förändring i värderingar, inställningar och strategier. Utmärkande för dessa utomparlamentariska former av politisk aktivism är deltagarnas beredskap att utsätta sig för höga risker

Högriskaktivism är ett relativt nytt i Finland och som fenomen har det också fått begränsad uppmärksamhet inom den internationella forskningslitteraturen. Detta forskningsprojekt förverkligas genom deltagande observation och intervjuer med tre olika aktivistgrupper. För Extinction Rebellion är principen om icke-våld central trots att de rutinmässigt utsätts för polisens våld. Antifascistisk verksamhet omfattar en risk att bli indragen I våldsamma konflikter med representanter för extremhögern oavsett om en deltar i en bokpresentation på ett bibliotek eller i motdemonstrationen under självständighetsdagens fackeltåg. Slutligen har frivilliga från Finland, en del av dem reservister, valt att ansluta sig till försvaret av det utopiska samhällsexperimentet i Rojava, norra Syrien trots faran och eventuella juridiska konsekvenser.

Forskningsprojektet belyser förhållandet mellan samhällsaktivism och våld, och fördjupar förståelsen av politisk verksamhet i Finland. Teoretiskt bidrar projektet till diskussionen kring högriskaktivism samt utopistisk och prefigurativ politik.

Genomförandet av projektet

Projektet finansieras av Kone stiftelsen åren 2022-2025 och leds av forskardoktor Georg Boldt.